Το έργο

Μία από τις κύριες προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Μετάβασης είναι η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των Δήμων και των Περιφερειών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συνοχή και η συνάφεια στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι πλατφόρμες που χρησιμοποιεί κάθε δημοτική ή περιφερειακή αρχή είναι ετερογενείς, γεγονός που οδηγεί σε ελλιπείς πληροφορίες, δυσκολίες στην κοινοποίηση δεδομένων και στην ενεργό εμπλοκή των δημόσιων αρχών στη διαδικασία.
Το ePLANET είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση. Το ePLANET στοχεύει στο να διευκολύνει την υλοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την ενεργειακή μετάβαση στο δημόσιο τομέα. Το έργο θα χρησιμοποιήσει καινοτόμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, θα ενισχύσει τα Σχέδια Ενεργειακής Μετάβασης, σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, θα προωθήσει την ψηφιοποίηση των ενεργειακών δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε διάσπαρτες πηγές, των μέτρων ενεργειακής μετάβασης και των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (SECAPs), ενεργοποιώντας ένα οικοσύστημα δεδομένων και εργαλείων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την ενεργειακή μετάβαση.

Η κεντρική ιδέα του έργου θα αναπτυχθεί και επαληθευτεί μέσω εφαρμογών σε τρεις πιλοτικές περιοχές, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη εργαλείων βάση των πραγματικών αναγκών των δημόσιων αρχών.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου ePLANET είναι:
 • η ανάπτυξη και εδραίωση ενός διαφανούς και συνεκτικού πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων αρχών.
 • η ανάπτυξη πολυεπίπεδων ομάδων εργασίας των δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερομένων, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διευκόλυνση μιας συλλογικής προσέγγισης στην ανάπτυξη και επικαιροποίηση των Σχεδίων Ενεργειακής Μετάβασης.
 • η διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης των δημόσιων αρχών ως βάση για καλύτερή συνοχή, ενημέρωση, συντονισμό και ενσωμάτωση.
 • η υποστηρίξη νέων ενδιαφερόμενων δημόσιων αρχων και η ενδυνάμωση των υπάρχοντων δικτύων.
 • η θεσμοθέτηση δίκτυων ePLANET και πολυεπίπεδων ομάδων εργασίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η επίδραση του έργου ePLANET θα είναι σημαντική, καθώς στοχεύει στην ενσωμάτωση, τη σύνδεση και την επεξεργασία δεδομένων από πολλές δράσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Αλλά την ίδια στιγμή, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος αυτής της επίδρασης. 

 

Τα αποτελέσματα του έργου θα συσχετιστούν με τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χρονικό ορίζοντα το 2030, για καθέναν από τους βασικούς δείκτες, που πρέπει να επιτευχθούν από τις συμμετέχουσες Περιφέρειες.

 

Οι δράσεις του έργου ePLANET αναμένεται να έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • 1 εναρμονισμένο πακέτο μέτρων και πολιτικών για την Ενεργειακή Μετάβαση σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές
 • 1 Κοινό Μοντέλο Διαχείρισης Δεδομένων ως πλαίσιο αναφοράς για την ανταλλαγή δεδομένων
 • 764 ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στις ομάδες διακυβέρνησης ePLANET (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές), συμπεριλαμβανομένων στελεχών Δημόσιων Αρχών και ιδιωτικών φορέων / επαγγελματιών
 • 904 δημόσιοι υπάλληλοι θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης
 • 603 Σχέδια Ενεργειακής Μετάβασης θα εισαχθούν στην πλατφόρμα ePLANET
 • 100 “συντονιστές” ePLANET θα εκπαιδευτούν και εμπλακούν στις δράσεις του έργου
 • 150 μέλη στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Μερών
 • 603 υπογεγραμμένα Σύμφωνα Συνεργασίας
 • 32 πολιτικές επηρεασμένες από τα αποτελέσματα του έργου
 • 85 επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης
 • 177,6 GWh εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
 • 12,26 GWh παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εταίροι του Έργου 

CIMNE – International Centre for Numerical Methods in Engineering
ICAEN – Catalan Institute for Energy
CRES – The Centre for Renewable Energy Sources and Energy Saving
EAZK – Energy agency of the Zlín Region
Diputació de Girona
RDFC – Regional Development Fund of Crete
FEDARENE – The European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment
ICLEI – Local Governments for Sustainability
3OC – Three o’clock
LIMA

Μείνετε σε επαφή με το έργο ePLANET. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.